?

Log in

No account? Create an account

Smaoineachaidhean · Sorcha


Diwali Sona Dhuibh

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Ged nach eil mi nam Hindu, 's toigh leum Diwali. 'S e fèis uabhasach fhèin inntinneach a th'ann nam bheachd-sa co-dhiù. 'S dòcha cuiridh mi coibhneal air a-nochd....
Co-dhiù, 's e seo a' chiad pios-sgrìobhaidh agam an-seo ann an Gàidhlig. Tha LJ eile agam, sa bheurla, ach air sgath 's gu bheil mi a' dol dhan Dun Eidean ag aithghearr, bha miden bheachd gum biodh e math, sgrìobhadh cho tric sa 's ùarrainn dhomh sa Gàidhlig. Cuideachd tha mi airson leabhar sgrìobhadh sa ghàidhlig agus tha mi glè chinnteach gum biodh seo cuideachail dhomh a thoabh cruthach stuth sa ghàidhlig a bharrachd air aistean a bh' agam ri dhèanamh fhad 's bha mi nam oileanach an-seo.
Chan eil fhios aig an colaisde fhathast gu bheil mi fagail. 'S docha gu bheil sibhse a-miugh anns na coimhearsnachdan gàidhlig den bheachd gu bheil mi craicte a' bhith a' falbh Sabhal Mòr Ostaig agus An t-Eilean Sgitheanan ach tha adhbharan agam. An toiseach, chan eil mi uabhasach toilichte an-seo. 'S toigh leum Gàidhlig ach cha toigh leum na cuispearan agam an-seo fuis an clas Gàidhlig. Bidh sinn a' dèanamh cus gramar agus tha sin a' cur dragh mòr orm. Chan eil mi airson carson a tha sin a' sgrìobhan seantas mar sin, tha mi dìreach airson barrachd gàidhlig ionnsachadh ach chan eil mi ag ionnsachadh cus gàidhlig a bharrachd air facal gramaiteagach. Cuideachd, tha mi a' smaoineachd gun bi tide air falbh bhon an eilean math dhomh.
Tha mi airson rudan aig a bheil ùidh agam a' dhèanamh cuideachd, le sin 's docha ni mi ceum ann an Eòlas-Inntinn no Ealan an àite Iomall a' Chuain Siar.
Bidh mi, tha mi'n dochas, a' bruidhinn ri an colaisde a-maireach agus 's docha gum bi mi air an rathad Diardaoin, 's docha. Tha an t-uabhas de thrioblaidean a' nochdadh a thaobh dol dhan Dun Eideann ach tha mi a' cumail na smaointinn agam toilichte agus tha mi cinnteach gum bith mi ann ag aithghearr. Bidh àite fuireach agam còmhla ri caraid m' athair ann am Portabello airson seachdainn no dhà agus thuirt Jay, sin an caraid air m' athair, gu bheil e eòlach air daoine le seòmraichean saor le sin, tha sin math.
Uill, tha tòrr rudan agam ri dhèanamh le sin feumaidh mi falbh ach sgrìobhaidh mi barrachd ag aithghearr.
Tags:
Current Mood:
happy sona
* * *
* * *
[User Picture]
On November 2nd, 2005 12:13 am (UTC), cumfrtblynumb commented:
Hallo, chunnaic mi am pios a sgrìobh thu ann an 'mouthertounge.'Ged nach eil mi filenta idir, tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig anns an t-oilthigh Obar Dheathain. Bha mi dìreach ann an Ìle anns an Ionad Chaluim Chille Ìle...co-dhiù, chunnaic mi gu bheil thu aig Sabhal Mòr Ostaig an-dràsta, agus bha mi dìreach a'bruidhinn ris am ball eile anns a'Chomann Ceilteach Obar Dheathain mu dheidhinn a'dèanamh ruideigin is dòcha, leis an Comann Ceilteach aig Sabhal Mòr Ostaig! Cha sgrìobh mi anns a'Ghàidhlig gu tric, ach ma bhitheas uine agam sgrìobhaidh mi!
Tioraidh an-dràsta
* * *

· Leave a comment · Share · Next Entry