?

Log in

No account? Create an account

Smaoineachaidhean · Sorcha


Dun Eideann

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Chan eil moran tide agam ach sgriobhaidh mi pios beag gu luath. Tha mi a' fuireach a-nis ann an ostail oigridh faisg air Sraid a Phrionnsa agus tha mi ag obair ann am buth air Sraid a' Phrionnsa. Chan eil mi a' deanamh cus ach a' dol dhan obair agus chilleadh a-mach feasgar, an-seo agus aig Cafaidh na Coille. Tha e a' cordadh ruim a' bhith an-seo.
Current Mood:
chipper toilichte gu leor
* * *
* * *
[User Picture]
On January 18th, 2012 09:43 pm (UTC), mairi_og commented:
's bochd sin nach eil thu a' sgriobhadh sa Ghaidhlig an seo an-drasta
* * *

Previous Entry · Leave a comment · Share ·