?

Log in

No account? Create an account

Smaoineachaidhean · Sorcha


Abair oidhche fada agus tiorm! Tha mi a' faireachdan cho tinn…

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Abair oidhche fada agus tiorm! Tha mi a' faireachdan cho tinn cuideachd. Chan eil mi idir toilichte no sunndach a-nochd. Tha mi a' faireachdan mar bàs air a blathachadh suas. Bidh mi a' dol dhan leabaidh trath a-nochd agus bidh mi a' cadail a-staigh anns a mhadainn tha mi'n dochas. Tharais air an deireadh seachdan seo, tha mi airson tòrr fois agus lemsips a' gabhail airson 's gum bidh mi nas fhèarr an ath-sheachdainn. Feumaidh mi cur greim air echineacha cuideachd.
Chan eil mòran ann ri dhèanamh air sgath 's gu bheil a mhòr cuid den an stuth agam ann am bagaichean. 'S dòcha theid mi air ais ann am mionaid agus leughaidh mi barrachd.
Current Mood:
sick tinn
* * *