?

Log in

No account? Create an account

Smaoineachaidhean · Sorcha


"Tha mi sgith......

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
....'s mi leum fhìn"
Gu leòr seinn airson an-drasda. Tha dìreach cùs agam ri dhèanamh ach tha tòrr tide agam. Bha obair ceart gu leòr an-diugh agus bidh mi a' dèanamh na aon uairean a-maireach. Feumaidh mi an airgead!! Tha mi a' faireachdan mar nach eil mi a' dèanamh adhartas sam bith leis mo phacadh. Bidh mi a' dol dhan leabaidh trath-ish le sin cha bhith mi deiseal a-nochd. 'S docha a-maireach.
Oidhche Mhath.
Current Mood:
exhausted cadalach
* * *