?

Log in

No account? Create an account

Smaoineachaidhean · Sorcha


Ag Obair

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Tha mi ag obair a-rithist an-diugh, ach tha mi a' dèanamh fad an latha an-diugh an àite dìreach na tri uairean aig àm bidh. Tha mi-fhìn a' gabhail lunch an-drasta agus tha mi chilleadh a-mach le cupa mocha. Tha mi glè sgith agus tha e glè thrang an-diugh!
Chuir mi post-d dhan na ostailean-oigridh ann an Dun Eideann a' faighneachd ma tha e fhathast comasach obair-airson-leabaidh a' dhèanamh. Bhiodh sin air leth cuideachail dhomh ann a bhith a' glusad ann air sgath 's nach eil mòran airgead idir agam. The e a' cur dragh orm actually. Tha mi air a' bhith struggled le airgead bhon an t-Iuchar agus tha mi seach searbh sgith leis a-nis.
Ah uill. Dè 's uarrainn dhut a' dhèanamh?
Current Mood:
sleepy sgith
* * *